09.09.2007 r. - Pielgrzymka do Gietrzwałdu


O godzinie 8.00 pod opieką księdza prałata Zbigniewa Nowaka wyjechaliśmy do Gietrzwałdu na uroczystości odpustowe. Półtora godzinny przejazd wypełniony był modlitwą i śpiewem. Po dotarciu na miejsce najpierw udaliśmy się do Bazyliki. Tam przed obrazem Matki Bożej mieliśmy możliwość wysłuchania koncertu pieśni religijnych w wykonaniu chóru i orkiestry. W uroczystej procesji Cudowny Obraz został przeniesiony w okolice źródełka gdzie przy polowym ołtarzu została odprawiona uroczysta Msza św. Na początku ks. Arcybiskup diecezji warmińskiej Wojciech Ziemba przywitał przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów, biskupów i kapłanów a także pielgrzymów z kraju i zagranicy. Koncelebrze przewodniczył i słowo boże wygłosił nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk. Przypomniał, że dzisiejsza uroczystość łączy się ze 130 rocznicą objawień, 40 rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej koronami papieskimi i 30 rocznicą uznania przez Kościół autentyczności objawień. Podziękowanie skierował do rolników za chleb podarowany ojczyźnie. Mówił także o tym, że kapłan w każdej mszy świętej podczas modlitwy nad darami dziękuje za owoc pracy rąk ludzkich. Stwierdził, że dożynkowe wieńce jednoczą w sobie Boże Błogosławieństwo, życiodajną moc ziemi i trud pracy rolnika. Zwrócił też uwagę na to, że trud rolnika powinien być doceniany i odpowiednio wynagradzany. Według Arcybiskupa rolnictwo potrzebuje mądrych reform, a także dobrze rozumianej solidarności pojmowanej jako wzajemna miłość, bo "Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego". W końcowej części kazania nawiązał do postaci Matki Bożej, która dała radość całemu światu poprzez Owoc Żywota Jezusa Chrystusa. Na zakończenie Mszy świętej arcybiskup Wojciech Ziemba poświęcił wieńce dożynkowe i ziarno siewne, a także dokonał aktu zawierzenia archidiecezji warmińskiej Matce Bożej Gietrzwałdzkiej.
Po Mszy św. mieliśmy półtorej godziny czasu, żeby nawiedzić miejsce objawień Matki Bożej. W pobliżu kaplicy objawień zainstalowana została tablica pamiątkowa z wczorajszą datą ufundowana przez parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich. Mogliśmy też zaczerpnąć wody ze źródełka. Nie każdy miał cierpliwość stać po nią w długiej kolejce, ale każdy zaczerpnął w tym miejscu ze źródła Bożej Miłości i doznał bliskości Bożej Rodzicielki.
Kilka słów na temat Gietrzwałdu

      Gietrzwałd to wioska leżąca na trasie Ostróda - Olsztyn.
      Założona została jako ośrodek parafialny. Kościół ufundowała Warmińska Kapituła w 1352 roku, która również w tym samym roku wydała dekret lokacyjny tejże wsi. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny konsekrował 31 marca 1500 roku biskup sufragan Jan Wilde.
      Obecnie w głównym ołtarzu umieszczony jest słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jego autor i pochodzenie są nieznane. Pierwszy dokument potwierdzający jego obecność w kościele pochodzi z 1583 roku. Już w tym czasie obraz ozdobiony był welonem, co świadczyło o jego większym kulcie od pozostałych. Dokument z 1680 roku zawiera wzmiankę o tym , że pod obrazem Matki Bożej wisiała lampka zrobiona ze srebra. W 1720 roku parafianie ufundowali Matce Bożej aureolę z 12 srebrnych gwiazd. Na początku XVIII wieku Matka Boża i Dzieciątko zostały ozdobione srebrnymi sukniami i okazałymi srebrnymi koronami z drogimi kamieniami. 10 września 1967 roku ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w otoczeniu 30 biskupów, kapłanów i tysięcy wiernych nałożył na skronie Matki Bożej i Dzieciątka złote korony papieskie. Księgi pielgrzymkowe i liczne wota są dowodem na to, że obraz Matki Bożej otoczony szczególnym kultem jest źródłem nadprzyrodzonych łask.
      Wioska Gietrzwałd stała się też znana dzięki objawieniom Matki Bożej. Trwały one od 27 czerwca do 15 września 1877 roku. W tym okresie Warmia podlegała władzom Prus, panowała ostra walka z kościołem pod nazwą Kulturkampf. Niechęć do objawień Matki Bożej i osób obdarzonych widzeniem wypływała z wrogiego nastawienia władz pruskich orientacji protestanckich, gdyż powodowała ożywienie kultu maryjnego u ludności katolickiej, przywiązanie do Kościoła katolickiego, a także z tego powodu, że Matka Boża rozmawiała z widzącymi Ją w języku polskim. Liczne uzdrowienia i nawrócenia ożywiły wiarę i ufność w pomoc Niepokalanej w bardzo trudnej sytuacji społecznej, religijnej i politycznej narodu polskiego. Wpływ objawień na poziom życia religijnego wiernych, podniesienie moralności jak i trzeźwości był ogromny nie tylko na Warmii.
      Ważnym wydarzeniem dla Kościoła w Polsce był IX ogólnopolski Kongres Mariologiczny zwołany przez biskupa ordynariusza warmińskiego Józefa Drzyzgę. Odbył się on w Olsztynie i Gietrzwałdzie 24 -26 czerwca 1977 roku. Omawiano na nim dzieje kultu związanego z obrazem Matki Bożej z gietrzwałdzkiego kościoła, a także objawienia Matki Bożej Dziewicy Niepokalanej w Gietrzwałdzie. Ks. biskup Józef Drzyzga powołał komisję do zbadania autentyczności objawień w aspekcie historycznym, prawnym, liturgicznym i dogmatycznym. Na podstawie wnikliwych badań ks. biskup Józef Drzyzga w uzgodnieniu z prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim wydał Dekret uznający autentyczność objawień. Dekret ten został uroczyście ogłoszony 11 września 1977 roku w czasie uroczystości jubileuszowych. Objawienia gietrzwałdzkie są jedynymi w Polsce , których autentyczność została zatwierdzona przez Kościół.
      Na podstawie Bulli Ojca świętego Pawła VI z dnia 2 lutego 1970 roku sanktuarium w Gietrzwałdzie otrzymało godność Bazyliki Mniejszej.
      W 1978 roku Mszy św. Odpustowej przewodniczył Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła.